HALA SPORTOWA W MĘDRZECHOWIE

W Gminie Mędrzechów przekazano do użytkowania nowy obiekt sportowo - dydaktyczny: Halę Sportową wraz z salami lekcyjnymi przy Szkole Podstawowej w Mędrzechowie.

Piękny, funkcjonalny obiekt będzie służył uczniom naszych szkół, młodzieży pozaszkolnej oraz całej naszej społeczności. Jest to największa przyszkolna sala gimnastyczna na terenie powiatu dąbrowskiego. Inwestycja, której koszt wynosi 3,5 mln. zł. realizowana była od października 2006 r. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu była tarnowska firma "ANKO".

 

Źródła finansowania:


* dotacja Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej uzyskana za pośrednictwem Zarządu Województwa Małopolskiego: 945 000,00 zł,
* kredyt inwestycyjny zaciągnięty przez Gminę Mędrzechów: 2 450 000,00 zł,
* środki własne budżetu gminy.

Czyniono starania celem pozyskania funduszy "UNIJNYCH", składając dwukrotnie wniosek do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006, działanie 3.5.1.

Pomimo wysokiej oceny naszego projektu, nie została nam przyznana dotacja z braku środków finansowych. Projekt został umieszczony na liście rezerwowej i obecnie podczas podziału rezerwy z rozliczeń ZPORR - ma otrzymać dodatkowe dofinansowanie.

Uzyskane, w ten sposób dofinansowanie pozwoli zmniejszyć kredyt i odblokować środki budżetowe na nowe zadania inwestycyjne, w tym pozyskiwanie pieniędzy "UNIJNYCH" na lata 2007-2013.

Obiekt składa się z dwóch części:
1. Hali Sportowej o wymiarach boiska: 36 m x 19 m wraz z widownią, siłownią, zapleczem socjalno - sanitarnym.


2. Czterech sal lekcyjnych umieszczonych na dwóch kondygnacjach wraz z zapleczem.

Całość powiązana jest przewiązka ze starym budynkiem szkoły tworząc jeden piękny obiekt oświatowo - sportowy. 

Parametry techniczne obiektu:
1. Powierzchnia użytkowa:

* część dydaktyczna - 402,34m2* hala sportowa -1 116,11m2
* łącznie -1 518,45m2
2. Kubatura łącznie: 9 821,00m3
3. Wymiary areny sportowej: 36m x 19m

Symboliczne przecięcie wstęgi i formalne otwarcie HALI SPORTOWEJ odbędzie się 27 września br.

Na terenie gminy do tej pory nie było żadnej sali gimnastycznej, lekcje wychowania fizycznego prowadzone były w prowizorycznych warunkach na korytarzach szkół i w klasach lekcyjnych.

Młodzież szkolna z powodu braków lokalowych w szkole, uczęszczała na lekcje do sal mieszczących się poza budynkiem szkoły . Nauka odbywała się w czterech budynkach poza szkołą.

Chcielibyśmy, aby Hala Sportowa była tak użytkowana, aby służyła nie tylko młodzieży szkolnej, ale również pozaszkolnej, osobom dorosłym, sportowcom z naszych Ludowych Zespołów Sportowych i innym chętnym do uprawiania sportu i krzewienia kultury fizycznej . Dążymy, aby powstały nowe sekcje sportowe np. siatkówki, piłki ręcznej, tenisa stołowego itp. W naszej Hali mogą odbywać się ponadlokalne zawody sportowe, do współorganizacji których zapraszamy wszystkich chętnych.

Inwestycje oświatowe w naszej Gminie są duże. Poza największą jaką jest nowowybudowana Hala Sportowa, w okresie minionych wakacji wykonano szereg remontów, które w dużym stopniu poprawią stan istniejącej bazy oświatowej. Wykonano przebudowę kuchni w Publicznym Przedszkolu w Grądach, dostosowując ją do aktualnych wymogów sanitarnych. Koszt ok. 60 tys. zł. z czego 50 tys. pochodzi z dotacji Wojewody Małopolskiego.

Wyremontowano korytarz starej części Szkoły Podstawowej w Mędrzechowie, dostosowując go do standardów techniczno - użytkowych nowych pomieszczeń oraz wymagań sanitarnych.

Wykonano zagospodarowanie placów i zieleńców wokół nowej Hali Sportowej oraz starego zespołu budynków szkolno - przedszkolnych. Na ten cel pozyskaliśmy dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Teren aktualnie wygląda bardzo efektownie, jest zadbany, może cieszyć oko.

Na bieżąco utrzymujemy na dobrym poziomie trzy szkoły podstawowe, jedno gimnazjum oraz trzy przedszkola.

Należy podkreślić , że nasze inwestycje oświatowe nie dotyczą jedynie i wprost rzeczy materialnych. Staramy się utrzymać sieć szkół i przedszkoli na dobrym poziomie . Każde dziecko z naszej Gminy ma dostęp , za bardzo niewielką opłatą do opieki przedszkolnej. Utrzymanie w naszej małej gminy aż trzech przedszkoli, z pełnym wyżywieniem i opieką jest działaniem odosobnionym.

Zdajemy sobie sprawę, że jest to inwestycja w rozwój i edukację dziecka, która w przyszłości przyniesie niewspółmierne korzyści.

W dobie nadmiernego zmaterializowania większości dziedzin życia społecznego i publicznego - perspektywa innego spojrzenia na świat, danie dziecku wiejskiemu możliwości edukacji od wczesnego dzieciństwa jest kapitałem, który da owoce naszej gminie oraz całemu społeczeństwu.

żródło:

Urząd Gminy Mędrzechów