ZESPÓŁ SZKÓŁ w MĘDRZECHOWIE

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ
I OPIEKUŃCZEJ
NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Lp.

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

Osoby
odpowiedzialne

Osoby
współdziałające

Terminy

1

Rytmiczna realizacja programów nauczania.

Rozwijanie zainteresowań uczniów

1.1. Udział uczniów
w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, olimpiadach
   

 

- polonistycznych

Bożena Jachym

Monika Rachmaciej

Danuta Jabłoniec

 Dyrekcja Szkoły oraz zespoły przedmiotowe

wg harmonogramu (październik) oraz inf. o konkursach ogłoszonych przez inne instytucje

- matematycznych

Dorota Wróbel

Mirosław Warias

Beata Stachurska

jw.

jw.

-j. angielskiego

Anna Jurek

Grzegorz Piękosz

jw.

jw.

- historycznych Wanda Olearczyk

Stanisław Ziętara

jw.

jw.

-ortograficzny kl. I-III

Zofia Trzepacz

Małgorzata Musiał

Ewa Wolińska

Renata Kołton

jw.

XII

- recytatorski

Bożena Jachym

Danuta Jabłoniec

jw.

VI

- język niemiecki

Edyta Tobiasz

jw.

IV

- ortograficzny kl. I-III G

Bożena. Jachym

Danuta Jabłoniec

jw.

V

-ortograficzny kl. IV-VI

Bożena. Jachym

Danuta Jabłoniec

jw.

III

- wiedzy o bezp. ruchu drogowego (udział w konkursie BRD)

Renata Kołton, kl. IV-VI sp

Ewa Wolińska kl. I-III sp

Zdzisław Korzec klasy gimnazjum

jw.

III

Recytatorski konkurs dla gimnazjum

Bożena Jachym

Danuta Jabłoniec

jw.

VI

Konkurs o papieżu Janie Pawle II (Bądź Wielkim) Ks. Bogusław Woźniak

jw.

IV

2

Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym 2.1. Systematyczne organizowanie spotkań z rodzicami uczniów:    

 

  -wywiadówki, spotkania indywidualne Dyrekcja,

Opiekun SU

wszyscy nauczyciele

cały rok

-spotkanie z pielęgniarką, policjantem, pedagogiem, przedstawicielem GOPS 
 i in.
Dyrekcja, wychowawcy klas

jw.

jw.

 

 

2.2. Analiza zachowań patogenicznych uczniów Zespół nauczycieli do spraw bezpieczeństwa i profilaktyki

jw.

jw.

2.3. Udział nauczycieli w szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa uczniów Dyrekcja

pedagog szkolny, wychowawcy klas

wg potrzeb

2.4. Zorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 

- zespoły korekcyjno-kompensacyjne,

- zespoły wyrównawcze

Dyrekcja

 

pedagog, psycholog, logopeda, nauczyciele prowadzący zajęcia

jw.

 

3

Wdrażanie do szacunku dla symboli i tradycji narodowych: 3.1. Udział uczniów
w uroczystościach:
   

 

Święto Niepodległości

Dyrekcja,

Stanisław Ziętara,

Zofia Trzepacz,

Bożena Jachym, Martyna Misiaszek, Grzegorz Piękosz

wychowawcy klas, opiekun sztandarów Monika Rachmaciej

XI

 3 Maj

Dyrekcja,

Monika Rachmaciej,

Wanda Olearczyk, Danuta Jabłoniec

jw.

V

3.2.Udział uczniów
 w innych uroczystościach  szkolnych
   

 

 - rozpoczęcie roku szkolnego Dyrekcja

wszyscy nauczyciele

IX

 - rocznica 1 września

jw.

wszyscy nauczyciele

IX

 - Pasowanie na Ucznia Szkoły wychowawca klasy I SP – Renata Kołton, Małgorzata Musiał Rada Rodziców,

XI

 - Dzień Edukacji Narodowej Małgorzata Musiał, Martyna Misiaszek, Joanna Mączka, Zdzisław Korzec, Edyta Tobiasz

 Dyrekcja,

Rada Rodziców

 - Dzień Wszystkich Świętych

Wanda Olearczyk,

Stanisław Ziętara

Dyrekcja, wychowawcy klas

XI

 - Wigilia Szkolna

Ks. Bogusław Woźniak,

Ks. Stanisław Saładyga,

Renata Kołton, Martyna Misiaszek, Marta Topór, Elżbieta Szarkowska

Dyrekcja,

Rada Rodziców

XII

 - Koniec roku szkolnego wszyscy nauczyciele  Rada Rodziców

VI

4

Wdrażanie do samorządności
 i do świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

 

4.1. Wybory SU opiekun SU  Dyrekcja

IX - X

4.2. Gazetki ścienne, prowadzenie kroniki szkoły, redagowanie gazetki szkolnej

wychowawcy klas, Beata Stachurska, Anna Jurek, Bożena Jachym

uczniowski zespół redakcyjny

 opiekun SU

cały rok

4.3.  Andrzejki Samorząd Uczniowski

wychowawcy klas

XI

4.4. Mikołajki Rada Rodziców

wszyscy nauczyciele

XII

4.5. Walentynki Samorząd Uczniowski

wychowawcy klas

II

4.6. Choinka noworoczna Rada Rodziców

wszyscy nauczyciele

II

4.7. Zabawy i dyskoteki Opiekun SU

wychowawcy klas

X-VI 

 

 

 

 

 

4.8. Kontakt
 z twórczością kulturalną:
   

 

- spektakle teatralne, kino, muzea, galerie, Stanisław Ziętara, wychowawcy Rada Rodziców 

X-VI 

- wystawy plastyczne (udział uczniów
 w konkursach plastycznych)
wychowawcy Dyrekcja

X -VI 

5

Kształtowanie właściwego stosunku do przyrody i środowiska naturalnego 5.1. Dokarmianie ptaków Samorząd Uczniowski  Samorząd Uczniowski

XI-II

5.2. Opieka nad zielenią wokół budynku szkolnego. Pracownicy obsługi Samorząd  Uczniowski

Cały rok 

5.3. Zorganizowanie Sprzątania Świata              nauczyciel opiekun SU

IX

5.4.Porządkowanie cmentarza

wychowawcy kl. I-III Gimnazjum i IV-VI SP

X

5.5. Światowy Dzień Ziemi Samorząd Uczniowski  wychowawcy klas

IV

6

 Sport i rekreacja:

zdrowy styl życia

6.1. Święto Sportu Szkolnego  wszyscy nauczyciele  Rada Rodziców

VI

6.2. Udział w zawodach sportowych   nauczyciele wychowania fizycznego

 

wg harmonogr.

6,3. Bądzmy sobą bez nałogów wychowawcy klas IV-VI Cały rok
6,4. Kodeks walki z rakiem Wanda Olearczyk Cały rok
6,5. Konkurs strażacki Zdzisław Korzec, Renata Kołton wg harmonogramu
6,6. WOŚP Opiekun Szkolnego Koła PCK, Renata Kołton wg harmonogramu
6.7. Mistrzostwa szkoły
 w tenisie stołowym/inne...
  nauczyciele wychowania fizycznego

 

IX-VI

6.8. Wyjazdy uczniów na basen, lodowisko wychowawcy klas, nauczyciele  w-f

Dyrekcja,

Rada Rodziców

 

cały rok

6.9. Wycieczki szkolne  wychowawcy klas

Urząd Gminy, Dyrekcja,

Rada Rodziców

wg harmonogr.

6.10. Realizacja programów profilaktyki:

 - „Trzymaj formę”

 

 

 - „Bezpieczny w sieci”

 

 

 - spotkania z Policjantem

 

 

- "Nie pal przy mnie proszę"

  

 

 

Grzegorz Marszałek

Monika Tracz 

 

 Anna Jurek

Monika Tracz

 

 

Zofia Trzepacz

Małgorzata Musiał

Ewa Wolińska

Renata Kołton

 

Anna Jurek

Monika Tracz

 

 

 

wychowawcy klas

 

 wychowawcy klas

 

 

 

wychowawcy klas

 

 

 

wychowawcy klas

 

 

cały rok

 

cały rok

 

  

cały rok

 

 

cały rok

 7

Wychowanie przez pracę 7.1. Utrzymanie porządku wokół szkoły.

Pracownicy obsługi szkoły,

wychowawcy klas,

Samorząd Uczniowski

 

 

 

cały rok

 

7.2. Konkurs na najładniejszą klasę
7.3. Pomagam młodszym w nauce i życiu codziennym

 Jolanta Kogut, Marta Topór,

Elżbieta Szarkowska, wychowawcy klas, uczniowie

cały rok

8

Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów

( dodatkowe  zajęcia

pozalekcyjne-nauki przyrodniczo-matematyczne, języki obce, zajęcia z wykorzystaniem komputera, kółka zainteresowań)

8.1. Zorganizowanie kółek zainteresowań
 i zajęć wyrównawczych

Dyrekcja, wszyscy nauczyciele

IX

8.2. Możliwość korzystania z pracowni komputerowej i hali sport. Dyrekcja, wychowawcy klas

 

cały rok

9

Podnoszenie poziomu pracy szkoły - wdrażanie nowych form nauczania
 i oceniania
9.1. Uaktywnienie zespołów samokształceniowych                Rada Pedagogiczna

IX 

9.2 Opracowywanie Statutu Szkoły (aktualizacja)

  Rada Pedagogiczna,

Zespół ds. Statutu (Danuta Jabłoniec, Stanisław Ziętara, Dorota Wróbel, Mirosław Warias)

na bież. 

9.3.Dopracowanie SSO Rada Pedagogiczna, wszyscy nauczyciele

IX 

9.4. Uaktualnianie Programu Wychowawczego

Monika Tracz,

Martyna Misiaszek

wszyscy

nauczyciele,

Rada Rodziców

VIII-IX 

9.5. Uaktualnienie Planu Pracy Szkoły

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna

 

VIII-IX 

9.6. Uaktualnienie Programu Profilaktyki

Anna Jurek,

Wanda Olearczyk

wszyscy

nauczyciele,

Rada Rodziców

IX

             

 

Plan zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 10.09.2014r.